VVD Regio Noord Nederland

De VVD kent de volgende geledingen: het Landelijke Bestuursoverleg, 5 Regio's (+ 1 Regio Buitenland), waaronder Regio Noord Nederland voor de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. En de Lokale Netwerken. Van de lokale netwerken heeft Groningen er nu nog 12, maar er zijn netwerken die fuseren vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling(en).

De VVD Regio Noord

Voor verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer heeft Nederland volgens de Kieswet negentien rijkskieskringen. De VVD telt echter geen negentien maar 5 regio's. Regio Noord omvat de provincies Groningen , Fryslân en Drenthe.

Dat bestuur bestaat uit een voorzitter (die tevens lid is van het Landelijk Bestuursoverleg), één of meer vice-voorzitters (uit hun midden gekozen), de secretaris, de penningmeester, een bestuurslid Opleiding en Talentmanagement en een voor Communicatie en Campagne. Deze leden worden in functie benoemd volgens het HR van de VVD vereniging.

Daarnaast is er voor elke provincie apart een bestuurslid dat de contacten met de lokale netwerken onderhoudt en een die de politieke contacten onderhoudt. Totaal 11 bestuursleden.

Evenals in de Lokale Netwerken berust het "hoogste gezag" bij de ten minste één maal per jaar te houden Regiovergadering. Alle leden hebben toegang tot deze vergadering, mogen het woord voeren en hebben stemrecht (dat laatste mits aan de voorwaarden in Statuten en HR is voldaan).

Takenpakket van de Kamercentrale

Het takenpakket van de Regio omvat onder andere:

  • de kandidaatstelling voor de Eerste en Tweede Kamer,
  • het meewerken aan de kandidaatstelling voor andere vertegenwoordigende lichamen, 
  • het bevorderen van het goede verloop van de werkzaamheden in de Lokale Netwerken en statenfracties in haar gebied, 
  • het verzorgen van PR-, opleidings- en trainingsactiviteiten, 
  • het Talentmanagement, toeleiding tot (kader-)trainingen
  • het organiseren van provinciale en waterschapverkiezingen en de campagnes die daarbij horen

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regiocentrale via: 

remko@remkoboonstra.com