Financiën

De VVD vindt dat de overheid, en dus ook de provincie, verantwoordelijk om moet gaan met haar inkomsten en uitgaven. Het gaat immers ook om geld dat door de inwoners van Groningen met hard werken verdiend is!

De provincie moet zich volgens de VVD beperken tot haar kerntaken om zo zuinig en effectief mogelijk met haar geld om te gaan. Er zullen financiële keuzes gemaakt moeten worden. De VVD staat voor een sluitende begroting door het realiseren van de reeds geplande en mogelijk in toekomst noodzakelijk blijkende bezuinigingen. De VVD wil dat de meerjarenraming 2011-2015 strikt gehanteerd wordt. Nieuwe uitgaven kunnen alleen worden gedaan als er oude voor verdwijnen. Als er financiële ruimte ontstaat, wil de VVD dat geld bij voorkeur benutten voor investeringen in de economie, en voor onderhoud en aanleg van provinciale wegen. De VVD staat voor een terughoudend provinciaal subsidiebeleid dat regelmatig getoetst wordt. Voor de VVD zijn doelgerichtheid en bereikte effecten daarbij leidend. De VVD wil daarom de beoogde resultaten op de begroting vermeld zien staan. Met de te realiseren bezuinigingen in gedachten spant de VVD zich in om in de eerste plaats aan kosten beheersing te doen. De VVD staat voor een sluitende begroting waarbij zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van belastingmaatregelen.