Landbouw

De landbouw is in Groningen een belangrijke economische sector, de VVD vindt dat agrarische bedrijven de ruimte moeten krijgen zich te blijven ontwikkelen. De VVD vindt het logisch dat boeren een grote rol spelen bij het beheer van landschap, cultuur en tradities. Boeren die meewerken aan het onderhoud van het landschap en het aanbieden van groene recreatie moeten daarvoor gecompenseerd kunnen worden.

Gebieden

De VVD wil gebieden aanwijzen waar de landbouw zich met zo min mogelijk beperkende maatregelen kan ontwikkelen.

Uitbreiding bedrijfsgebouwen

Het uitbreiden van bedrijfsgebouwen, ook voor intensieve veehouderij, moet mogelijk zijn. De VVD wil daarom ruimte bieden aan grotere bouwblokken, mits deze landschappelijk ingepast worden.

De provincie moet niet alleen biologisch boeren stimuleren, maar alle sectoren kans geven zich te verbeteren en te vernieuwen.

Kavels

De VVD is voor een structuurversterking van de landbouw. Met ruilverkaveling en kavelruil kunnen er grotere percelen worden verkregen die de concurrentiepositie versterken.

Energie

De VVD is van mening dat de land- en tuinbouw als producenten van zonne- en bio-energie een belangrijke verbreding van de landbouw kunnen realiseren.