Natuur en Landschap

De VVD vindt natuur belangrijk voor biodiversiteit en voor recreatief gebruik door de mens. Een aantrekkelijk landschap en toegankelijke natuurgebieden maken van Groningen een prettige leef- enwoonomgeving, die bovendien een toeristisch bezoek waard is. De VVD vindt dat boeren een belangrijke rol moeten spelen in het beheer van natuur en landschap.

De VVD heeft de volgende speerpunten:

De ecologische hoofdstructuur (de EHS )

Met de bezuinigingen in het achterhoofd is de VVD van mening dat de reeds aangekochte gebieden eerst ingericht en goed beheerd moeten worden. De aankoop van extra hectaresvindt de VVD niet nodig. De EHS moet slimmer en slanker worden uitgevoerd.

Robuuste zones en natuurgebieden

De VVD is tegen het aanleggen van robuuste zones. Deze dienen te worden geschrapt. Daaruit vloeit voort dat de claims die nu nog op landbouwgronden liggen ook worden geschrapt. De VVD wil ook soepel omgaan met verkleining of nieuwe begrenzing van natuurgebieden. Kwaliteit gaat voor kwantiteit.

Samenwerking

De VVD wil dat ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur geïntegreerd aangepakt wordt. Dat betekent: samen met recreatie, landbouw of waterberging. De VVD is ook voorstander van particulier natuurbeheer.

Tijdelijke natuur

Als er “tijdelijke natuur“ ontstaat, zoals in Blauwestad, mag deze geen belemmering vormen om na verloop van tijd de oorspronkelijke bestemming te realiseren.

Natuur en recreatie

Natuur- en waterbergingsgebieden die geen landbouwgrond zijn moeten toegankelijk zijn voor recreatief gebruik.

Het Lauwersmeergebied

Dit heeft een toeristisch recreatieve impuls nodig, inclusief verblijfsrecreatie/recreatiewoningen. De VVD wil een dagattractie mogelijk maken. Dat maakt het gebied aantrekkelijker, ook voor de gebruikers van de recreatiebungalows.