Water en Waterschappen

De VVD wil dat Groningen bovenal veilig voor het water is. De dijken in Groningen moeten op hoogtezijn of komen om het risico op overstromingen zo veel mogelijk te beperken. Goed onderhoudenwaterkeringen en een adequaat waterbeheer zijn volgens de VVD van levensbelang voor veilig recreëren, wonen en werken in een energiek Groningen. Naast veiligheid zijn voldoende en schoonwater van belang.

De waterschappen voeren hun taken naar de mening van de VVD goed uit. De provincie heeft de rol van controleur, toezichthouder en van ontwikkelaar van strategisch waterbeleid. 

De VVD vindt dat waterbergingsgebieden gecombineerd kunnen worden met natuur- enrecreatiegebieden.We hebben in Groningen te maken met zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering. De toestand van onze dijken is daarbij essentieel.

Voor de VVD staan de veiligheid van de inwoners ende bescherming van economische belangen bij de versterking van onze kust voorop. Vanwege zeespiegelstijging en bodemdaling is de VVD pleitbezorger van een nieuw gemaalbij Lauwersoog, dat in 2015 klaar moet zijn én van verhoging van de zeedijken. 

De VVD wil geen langzame verzilting van landbouwgrond en vindt daarom:

  • dat versterking van de dijken buitendijks moet plaatsvinden,
  • dat kwelders hersteld moeten worden. Ze zijn belangrijk voor de veiligheid van de dijken. Als er vee kan grazen op de kwelders is dat goed voor de biodiversiteit,
  • dat experimenten met zout/zoet overgangen, niet binnendijks maar buitendijksmoeten plaatsvinden.