Van krimp naar groei

Jongeren trekken weg van het platteland, er zijn steeds meer ouderen en de samenstelling van huishoudens verandert. De VVD ziet dat niet als een probleem, maar als een kans. De VVD vindt dat er keuzes in de provincie moeten worden gemaakt die een omslag naar vooruitgang bewerkstelligen. Sociaal economische vitalisering en bedrijvigheid vindt de VVD daarbij essentieel voor het leefbaarhouden van gebieden. Als er werk is, is er geen reden om weg te trekken. Leegstand moet worden voorkomen om huizenprijzen op peil te houden. Hoe sterker de stad en de economische kernzones, hoe beter het ommeland kan gedijen óf: hoe meer het Ommeland zijn eigen karakter houdt, hoe beter het is voor de hele provincie. Dát biedt ruimte voor ambitie. De VVD heeft een aantal speerpunten om actief met de krimp om te gaan:

Bewoners en fondsen

Beloon durf, dynamiek en inventiviteit van bewoners zelf om leefbare dorpen te houden en neem dit mee in de woon- en leefbaarheidsplannen. Houd geld beschikbaar voor kansrijke bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld via het loket Levende Dorpen. Besteed niet teveel geldaan allerlei onderzoek, wees kritisch over wat je wilt weten, maak gebruik van wat er is en investeer in zichtbare activiteiten.

Regels

Schrap overheidsregels die samenwerking of concentratie van voorzieningen, zoals scholen of wonen-en zorgcombinaties en dergelijke bemoeilijken. Maak regelluwe zones. Bekijk welke regels belemmerend werken op bedrijfsmatige en bouwkundige initiatieven en schrap of verbeter ze. Bespaar zo geld en tijd voor de provincie, bedrijfsleven en burgerinitiatieven en verminder de administratieve druk.

Samenwerking

Zoek kansen in samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven en onderwijs en tussengemeenten onderling.

Werk en toerisme

Stimuleer lokale bedrijvigheid en laat de beslissingen daarover zoveel mogelijk lokaal. Als er werk is trekken mensen niet weg. Versterk het Eemsdeltagebied, Noord en Oost Groningen, zet in op toerisme en investeer daarin.

Healthy Ageing en zorg

Maak van onze provincie een proeftuin op het gebied van Healthy Ageing en innovatievezorg met eigentijdse voorzieningen zoals domotica (technische voorzieningen die ouderen ofmensen met een handicap zorg uit handen kunnen nemen) in woningen, zodat ouderen en gehandicapten langer zelfstandig kunnen wonen.

Ziekenhuizen

Tot slot vindt de VVD dat spoedeisende hulp in elk ziekenhuis beschikbaar moet zijn. Streekziekenhuizen dienen verspreid te zijn over de provincie en kunnen verschillende specialismen herbergen. Wij zullen dit actief in Den Haag onder de aandacht brengen.