VVD voorstander van speciale wet voor Groningen

In 2014 heeft college van Gedeputeerde Staten in Groningen, destijds bestaand uit PvdA, VVD, D66 en CU al aangegeven een speciale wet voor de provincie Groningen nodig te vinden. Misschien liep dat college voor de troepen uit en is het nu wél de juiste tijd om spijkers met koppen te slaan. De grote herinrichtingsopgave, noodzaakt tot overkoepelende maatregelen. Vandaag pleit voormalig gedeputeerde Henk Bleker opnieuw voor een dergelijke wet, tot genoegen van de VVD. De VVD-Statenfractie is nog steeds voorstander van zo'n Lex Specialis en vindt dat het meer dan ooit nodig is daarmee de regie in Groningen neer te leggen.

De enorme opgaves die Groningen te wachten staan worden elke dag duidelijker. De aard en omvang van de problemen die samenhangen met schadeafhandeling, versterken en verbeteren, bouw, sloop, nieuwbouw en vergunningen zijn heel erg groot. Er zijn ook erg veel partijen bij betrokken. Zoveel dat de inwoner door de bomen het bos niet meer ziet. Dit geheel overziend is een aparte status hard nodig. 


Te veel eilandjes
Allerlei partijen zijn met de beste intenties bezig op deelgebieden naar oplossingen te zoeken. Maar al te vaak zit de een de ander in weg. Er moet ergens versterkt worden maar de vergunningen passen niet in een bestemmingsplan, waardoor er een grote vertraging ontstaat. Er zijn zes dorpsvisies, maar wat te doen met het winkelbestand na de aardbevingen? Een monument moet versterkt worden, maar de monumentenwet staat aan een voortvarende aanpak in de weg. En op de dag dat er een oplossing voor één probleem is, wordt er een nieuw probleem zichtbaar of maakt een regel, wet of verordening een snelle aanpak onmogelijk. Het is een haast onontwarbare knoop, die elke dag ingewikkelder wordt en niet tot vertrouwen leidt. Er zijn te veel belemmeringen. Daar moet een einde aan komen. 


Toekomst van de provincie
Wat willen we? We willen een provincie Groningen die er over 10 tot15 jaar stukken beter voorstaat. Een provincie met tevreden inwoners. Modern, bij de tijd, energiezuinig, in een goede staat met een mooi evenwicht tussen goed onderhouden oude karakteristieke gebouwen en moderne energieneutrale aardbevingsbestendige woningen. Een provincie waar uitvindingen worden gedaan. Een provincie waar bijzondere bouwstijlen te zien zijn. Een bloeiende middenstand, een bruisende stad en een goed onderhouden platteland. Een bloeiende economie met voldoende werk. Een provincie die er veel en veel beter voorstaat, een voorloper in het land. 


Werken vanuit een visie
Dat kan alleen als we vanuit een alles overkoepelende visie met krachtige samenwerking alles op alles zetten omdat te gaan realiseren. Dat kan alleen als Groningers bepalen wat er moet gebeuren. Het momentum is nú: er worden miljoenen, nee, miljarden geïnvesteerd in Groningen. Dat geeft ons als inwoners de verantwoordelijkheid daar heel erg goed mee om te gaan en verstandige keuzes te maken en die zelf te maken. Niet elk probleempje apart oplossen maar in samenhang kiezen hoe een vraagstuk behandeld moet worden. Daarbij kan zo'n speciale wet heel erg behulpzaam zijn. De regels in die wet gaan vóór bestaande regels en kunnen dus allerlei belemmeringen wegnemen. Bij de Betuwelijn kwam er zo'n wet, bij de ruimte voor de rivier maar ook in de Veenkoloniën hebben we in 1977 zo'n wet gehad. 


Betrokkenheid inwoners
De VVD voelt in eerste instantie niet per sé voor een burgerparlement zoals Henk Bleker voorstelt. De gedachte is mooi maar de vraag is of dit goed uit te werken is. Ervaring leert dat slechts één groep uit de samenleving deelneemt en mensen vaak teleurgesteld zijn over hun invloed.


Kosten

Wat betreft de bedragen die gemoeid zijn met onze "herinrichting" heeft de fractie altijd het standpunt gehanteerd geen eindbedrag te noemen. De maatregelen die genomen moeten worden zullen moeten worden betaald. Dat geldt voor schade maar ook voor versterking en gevolgschade zoals herinrichting. De orde van grootte die door de heer Bleker genoemd wordt, laat zeker zien hoe veelomvattend de opgave waar we voor staan is. 


Inwoners centraal
Wij vinden dat de Groninger echt centraal moet komen te staan en, net als bij de herinrichtingswet Oost-Groningen de gemeenten en de provincie een belangrijke rol moeten krijgen. Wie weet er nu beter wat u als inwoner wil, wie kan dat organiseren en in kaart brengen wat wenselijk is, dan de gemeente? En wie is er nu juist voor in het leven geroepen om de overkoepelende belangen in een provincie vorm te geven? De provinciale overheid. Dat noodzaakt ook tot een krachtige en goede samenwerking waarbij gemeenten en de provincie kunnen deelnemen in een herinrichtingscommissie. Dat is veel beter dan dat we het Rijk dat laten bepalen. De VVD vindt dat (we als) inwoners en bestuurders uit het gebied zelf aan het roer moeten staan. We kunnen dat! Een lex specialis voor herinrichting biedt ons de grote paraplu en rechtszekerheid. Mirjam Wulfse, fractievoorzitter  Lees hier de oproep van Dhr. Henk Bleker