Het regeerakkoord “vertrouwen in de toekomst”

Reactie van de statenfractie op de paragraaf over gaswinning uit het regeerakkoord van 10 oktober 2017

Daling gaswinning definitief een nationale zaak! 

De VVD fractie ziet in de paragraaf over klimaat en gaswinning uit het regeringsakkoord voldoende mogelijkheden om flink aan het werk te kunnen in Groningen.

De fractie is tevreden over de inzet op drastische daling van het gasverbruik bij fabrieken, instellingen en huizen. Er komt een sterkere rol voor de regio én de Nationaal Coordinator en de onafhankelijkheid van de NAM bij beoordeling en besluitvorming wordt een feit.

Het regiofonds van 50 mln per jaar, de betere rechtsbescherming en de nieuwe opkoopregeling zijn ook drie punten die de VVD belangrijk vindt. 


“Het is zaak dat we nu zelf met concrete plannen aanhaken en dat de nationaal coördinator de onafhankelijke wettelijke positie zo snel mogelijk krijgt, zodat we samen spijkers met koppen kunnen slaan” zegt voorzitter Mirjam Wulfse, “ Er valt zoveel te doen en het is dermate ingewikkeld dat je echt van een megagrote complexe opgave kunt spreken. Iedereen zal uiteindelijk moeten erkennen dat het daarom lang gaat duren en dat we heel veel ingewikkelde zaken moeten oplossen. Er zal ook regelmatig iets verkeerd gaan.

dat hoort er helaas bij. We kunnen de klus alleen klaren met vereende krachten.  Laten we ons richten op de kansen die het biedt, de plannen die wij voor Groningen hebben en daar keihard aan werken. Het regeerakkoord biedt daar voldoende ruimte voor en de inwoners verwachten dat ook van ons” .


Daling gaswinning definitief nationale zaak. 


Het akkoord geeft aan dat om duurzame doelen te halen de gaswinning verder verlaagd wordt. Dat betekent dat de verlaging van de winning een nationaal doel is, daar hebben wij hier in de regio veel baat bij. Er staat ook dat er landelijk strak wordt ingezet op het omvormen van fabrieken en grootverbruikers van gas. Daarmee worst er serieus werk gemaakt van de energietransitie.


Beide lijnen zijn voor de VVD belangrijk: veilige vlakke ( gelijkmatige)  gaswinning en verdere afbouw van de winning koppelen aan duurzame bronnen. Dat is enorme winst.


Niet alleen het bedrijfsleven moet aan de bak, ook in onze eigen omgeving, in onze gebouwen en woningen gaat er veel gebeuren. Er worden in Nederland zo min mogelijk nieuwe huizen en gebouwen met een gasaansluiting gebouwd. Er is straks geen recht meer op een gasaansluiting maar recht op energie, op warmte en water.


Met deze lijnen is de daling van de gaswinning definitief een nationaal doel.


Risico’ s in de ondergrond 


Er worden nieuwe maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat de risico’ s van alle activiteiten in de ondergrond, ook in samenhang met elkaar, bekeken en in kaart gebracht worden. Vlakke gelijkmatige gaswinning, aardwarmtegebruik, ondergrondse opslag en winning van drinkwater moeten allen volstrekt veilig kunnen plaatsvinden. Indien nodig worden wetten vanwege veiligheid verder aangepast. Voor de VVD een heel belangrijk punt.

Er wordt daarom een nieuwe structuurvisie ondergrond ontwikkeld en er worden de komende jaren geen nieuwe gaswinningspunten vergund.

Ook bij ons is de samenhang in de ondergrond van belang, zeker met de plannen voor aardwarmte, maar ook wellicht in verband met opslag van stoffen onder de grond. 

Bestuurlijke spaghetti


De ingewikkelde organisatie rond de gaswinningsproblemen wordt uiteengerafeld. “Dat is voor het vertrouwen essentieel, “ zegt Wulfse. 


De nationaal coördinator ( de NCG) krijgt een stevigere positie die wettelijk wordt verankerd. Dat is belangrijk om sneller besluiten te kunnen nemen en echt door te pakken. De herstelopgave en de preventieve maatregelen worden verder ingevuld door de NCG.


De NAM blijft financieel wél aansprakelijk maar speelt geen rol meer in de organisatie van herstel, bij preventieve maatregelen en beoordeling van hiervan. Het schadeprotocol wordt afgestemd met de regio en als er verschil van mening is blijft er arbitrage mogelijk. Er komt een nieuwe opkoopregeling én de toegang tot rechtsbijstand wordt zo nodig verbeterd. Dit zijn een aantal mooie punten die we als regio heel erg belangrijk vinden. Ze zijn nu binnen. Een mooi resultaat!


Regiofonds aardgasbaten, Groningen als koploper energie


2,5 % van de gasbaten gaat jaarlijks naar een fonds voor de provincie Groningen, dat komt ongeveer neer op 50 mln € per jaar. Uit het fonds kan geld geput worden voor het versterken van de economische structuur, waarbij Groningen een prominente leidende rol kan pakken in de energietransitie. Rijk, provincie en gemeenten maken samen een plan voor dit fonds. 


Verder kan het geld uit het fonds gebruikt worden voor het erfgoed in Groningen en de gevolgen van psychische klachten van de bevingen.

Groningen kan mede door het fonds dé koploper in duurzaamheid en energietransitie worden én haar positie als nationaal kenniscentrum versterken. 


Al met al ziet de fractie in het regeerakkoord een aantal heldere paragrafen met voldoende mogelijkheden om aan de slag te gaan. Vóór de zomer is er in de Staten al een motie van de VVD unaniem aangenomen om als provincie zelf nieuwe plannen voor de herinrichting van Groningen te maken. Met dit akkoord ziet de VVD fractie volop mogelijkheden om dat nog beter te doen.

Aan de slag!