Stikstof: zorg dat de provincie geen extra eisen oplegt

Trekkers op Grote Markt

De uitspraak van de Raad van State van 29 mei heeft ertoe geleid dat de vergunningsverlening voor het uitstoten van stikstof nagenoeg stil kwam te liggen. Met de nieuwe beleidsregels van de provincie kunnen er weer vergunningen worden verstrekt. De Groninger VVD benadrukt ook het belang van het voortzetten van het vergunningsproces “Dafgelopen maanden is de economie in het slot gevallen, wij vinden het belangrijk dat wij zo snel mogelijk weer door kunnen." Aldus Statenlid Nico Bakker. “Tegelijkertijd moeten wij in de politieke discussie geen ondoordachte maatregelen opwerpen, zoals het halveren van de veestapel of het wegzetten van een sector als de boosdoener. 

 

“De VVD begrijpt de woede en frustratie onder landbouwers goed, de uitspraken van de afgelopen tijd hebben geleid tot onzekerheid en een gebrek aan waardering in de sector. De politiek moet met een langetermijnoplossing komen, dat kan alleen als wij met alle sectoren in gesprek gaan. Wijzen naar 1 sector lost niets op” vervolgt Bakker. Hij benadrukt dat de provincie geen strengere eisen mag stellen dan de landelijke politiek stelt. “Met name op het gebied van de verkoop van uitstootrechten, het externe salderen, lijkt de provincie extra regels bovenop het landelijke beleid te doen. Daarom roepen de liberalen het college op om de beleidsregels in samenwerking met alle provincies en de minister te herzien. 

 

Om die reden pleit de Groninger VVD ook voor reductie die op vrijwillige basis plaatsvindt, zoals het opkopen van bedrijven van ondernemers die willen stoppen. Daarnaast pleiten ze voor landelijke financiering, waaruit stikstofreducerende innovaties kunnen worden ontwikkeld. In de discussie wordt vaak vergeten dat de problemen met stikstof ontstaan, zodra de stikstof neerslaat in de Natura-2000 gebieden, het gaat niet om alle Groninger landbouwgrond. Door bedrijven in de nabijheid van die gebieden te ondersteunen bij het ontwikkelen van stikstofreducerende innovaties, hoeft ook de veestapel niet drastisch te worden ingekrompen en kunnen agrariërs in de toekomst ook blijven ondernemen in Groningen" besluit Bakker. 

 

“Onze Groninger boeren maken topproducten die over de hele wereld worden gewaardeerd en leveren een belangrijke bijdrage aan onze welvaart. Daar zijn wij trots op, laat ze daar vooral mee doorgaan!