Woordvoering Cultuurnota

Voorzitter:

De kadernota cultuur ligt voor, de VVD fractie hecht veel waarde aan cultuur en heeft  grote waardering voor de maatschappelijke en economische functie van deze sector. Het culturele aanbod in stad en ommeland is van hoge kwaliteit en dit is ook te zien in de Atlas voor gemeenten. In de commissievergadering hebben wij aangegeven dat we dit in ieder geval vast moeten houden. 


De lijn die het college met deze kadernota inzet bevalt de VVD fractie daarom ook:

De uitgangspunten van de kadernota zijn:

  • Versterken regio;
  • betere spreiding aanbod;
  • meer verbinding tussen stad en ommeland, en 
  • minder bureaucratisering.

Wij zijn blij met de vermindering van de regeldruk door in samenwerking met de gemeente Groningen kritisch naar de aanvraagprocedures te kijken. Om de cultuursector in de hele provincie hiervan mee te laten profiteren is het wat ons betreft essentieel dat ook de andere gemeenten hierin aangehaakt worden. 

De wens van de VVD om de nullijn los te laten voor te cultuursector is gehonoreerd in het coalitieakkoord waardoor de subsidiebijdragen geïndexeerd worden en cultuurorganisatie meer speelruimte krijgen. Daarnaast wordt er op ambitieniveau kritisch gekeken naar gesubsidieerde culturele instellingen om meer flexibele ruimte te creëren in het cultuurbudget. 

De kadernota zet ook in op samenwerking met andere domeinen, dat is mooi om te zien omdat juist deze ‘ontschotting’ er voor zorgt dat we de plus kunnen geven op cultuurbeleving. Door bijvoorbeeld de bereikbaarheid van cultuurvoorstellingen te vergroten, dit kan op verschillende manieren plaatsvinden.  

Wij zouden dan ook graag  zien dat hier bij de opstelling van het uitvoeringsprogramma aandacht voor is.

De VVD vindt dat ook kleinere initiatieven kunnen bijdragen aan provinciale ambities. Voor incidentele projecten is er een drempelbedrag van € 30.000,- euro opgenomen waarvan maximaal 50% gesubsidieerd kan worden. Vanuit de cultuursector hebben wij het signaal gekregen dat kleinere  cultuurevenementen hierdoor soms geen doorgang kunnen vinden. Wij roepen het college dan ook op om te kijken naar mogelijkheden om dit drempelbedrag te verlagen. Straks zal het CDA daarom hierover een motie indienen mede namens de VVD.

Wij zijn blij met de Fair Practice code omdat hiermee de stap wordt gezet in verbetering van de positie van werkenden in de cultuursector. Het is belangrijk dat werknemers in de cultuursector dezelfde financiële waardering krijgen als in andere sectoren. 

Het is een goede zaak dat bij de steunfuncties (pijlers en steuninstellingen) al actief wordt in gezet op een verlaging van de regeldruk door de subsidie voor 8 jaar in plaats van 4 jaar toe te kennen. Hoewel wij dit als VVD een goede zaak vinden willen wij vanuit onze kaderstellende en controlerende rol wel actief betrokken worden bij de evaluatie na 4 jaar. Daarom roepen wij het college op om de herijking van de kadernota te agenderen. 

Wij vinden het mooi om te zien dat cultuur een  belangrijke positie inneemt, wij zullen de voordracht dan ook steunen.