Reactie op de verlenging van de omgevingsvisie

Voorzitter,

De VVD-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de voordracht van het College. Onze fractie kan zich vinden in deze voordracht, maar heeft wel enkele vragen met het oog op het vervolgtraject. Immers, wanneer de huidige provinciale Omgevingsvisie wordt verlengd tot 2022, zal er in de tussentijd een nieuwe visie moeten worden ontwikkeld.

De VVD-fractie wil graag van het college weten wat de gevolgen van de verlenging zijn, wanneer er zich nova voordoen die niet passen binnen de huidige Omgevingsvisie. Daarnaast wil onze fractie graag weten hoe het College nieuwe aanvragen gaat behandelen die wel passen binnen de huidige Omgevingsvisie, worden deze op dezelfde wijze getoetst als onder de huidige regeling?

Voorts verneemt de VVD-fractie graag, in welke mate en op welke wijze Provinciale Staten bij de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingsvisie betrokken zullen worden. Tot slot hoort de VVD-fractie graag of het College voornemens is om de huidige Omgevingsvisie als uitgangspunt te nemen voor de nieuwe Omgevingsvisie, of een volledig nieuwe Omgevingsvisie te ontwikkelen in lijn met de doelstellingen uit de nieuwe Omgevingswet.

Een nieuwe omgevingsvisie betekent nieuwe kansen voor ons Groningen; voor meer bedrijvigheid, een beter vestigingsklimaat en goede bereikbaarheid. De VVD-fractie kijkt dan ook met belangstelling uit naar de beantwoording van het college

Namens de VVD-fractie,

Marjolein Vulpes