Over de vrijetijdseconomie!

Vorig jaar sprak Mada Miesen over de nieuwe plannen voor de vrijetijdseconomie (Recreatie&Toerisme):

Het is lastig om te voorspellen hoe de toekomst in of na de Coronacrisis eruit gaat zien en het is goed om te zien dat een deel van de Coronagelden ook naar deze sector gaat en ook dat de Provincie Groningen bijdraagt aan de opleiding Hospitality en Toerisme van het Noorderpoortcollege.

Als we kijken naar de gestelde doelen in de startnotitie, wordt er uitgegaan van onze eigen kracht, het Groningse DNA. We gaan dit nog beter zichtbaar maken, met een sterkere focus op de binnenlandse markt. In combinatie met het versterken van gastvrij en innovatief ondernemerschap gaan we zorgen voor een groei van de werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie. Hier kunnen wij alleen maar achter staan!

De VVD ziet kunst, cultuur en erfgoed als de belangrijkste pijlers voor toerisme en is blij om te zien dat we deze gaan verbinden, beter en effectiever promoten en toegankelijker gaan maken.


Op 20 januari kwam de nieuwe Visie op de Vrijetijdseconomie uit, Mada Miesen zei hier het volgende over:

Vandaag hebben wij de Strategische Visie Vrijetijdseconomie van onze gedeputeerde Wulfse besproken in de commissie.

Bij het bespreken van de startnotitie vorig jaar hebben wij al aangegeven blij te zijn met de focus die door dit college, en deze gedeputeerde wordt gelegd op de ontwikkeling van onze vrijetijdseconomie.

We zetten in onze eigen, unieke Groninger kwaliteiten, betrekken onze ondernemers en zijn trots op onze kunst, cultuur en erfgoed. Ons toeristisch potentieel is enorm en bijzonder van belang voor onze economie en banen voor onze inwoners. Ook complimenten voor het feit dat het in deze Coronatijd toch gelukt is om veel input te verzamelen bij alle betrokkenen.

Wij zijn blij met de inspanningen die de afgelopen jaren op het gebied van de vaarrecreatie zijn ontplooit en we lezen dat hier meer regie op gaat komen vanuit de Provincie. We kijken ernaar uit hoe dat vorm gaat krijgen bij de uivoering.

Mirjam Wulfse heeft naast de vrijetijdseconomie ook Ruimtelijke Ordening in portefeuille. Onze toerist wil natuurlijk een aantrekkelijke provincie en er spelen natuurlijk zaken als natuur, klimaatadaptatie, zonneparken, windmolens. Wij hebben meegegeven dat het college er op toeziet dat deze zaken in samenhang worden bekeken. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat om de hoek van het mooie kerkje een mega zonnepark opdoemt.

Verder zijn wij blij met de inzet op goede digitale ontsluiting en vindbaarheid van ons toeristisch aanbod. De VVD denkt dat hier grote kansen liggen!

We zien dat er veel ambities zijn geformuleerd. Voor een aantal ambities moet ook nog dekking gevonden worden in de toekomst. In het onlangs verschenen rapport van de Noordelijke Rekenkamer zien we ook dat Groningen minder budget beschikbaar stelt in vergelijking met Drenthe en Friesland. Nu is het natuurlijk zo dat meer geld, niet meteen betekent dat er meer ambities worden gerealiseerd. Onze gedeputeerde heeft aangegeven dat er eerst aan de basis gewerkt moet worden van de organisatie van de alle partijen die zich met de vrijetijdseconomie bezig houden en dat gaandeweg wordt gekeken hoe extra budget kan worden geregeld om deze ambities vorm te geven.