• Welkom

  20 mei − Welkom op de Website van de Kamercentrale en Statenfractie van de VVD in de provincie Groningen met informatie, nieuws en actualiteiten. Lees verder

 • VVD: weigering vergunning scheepswerf Pattje onbestaanbaar

  11 februari − De VVD-Statenfractie Groningen heeft met ongeloof kennis genomen van het besluit van de provincie om de vergunning aan scheepswerf Pattje in Waterhuizen te weigeren. Lees verder

 • VVD stelt schriftelijke vragen over strubbelingen komst recyclingbedrijf Delfzijl

  05 februari − De Statenfractie van de VVD Groningen juicht de mogelijke komst van het recyclingbedrijf ‘Van Bentum Recycling Centrale’ toe. De komst van het recyclingbedrijf op het industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl kan voor 75 tot 100 nieuwe banen zorgen. De VVD-fractie heeft vernomen dat er strubbelingen zijn om de komst van dit bedrijf mogelijk te maken. De VVD wil alle ruimte geven aan deze ondernemer. Lees verder

 • VVD: behoud waardevermeerderingsregeling en Economic Board

  20 januari − In de Statenvergadering van 20 januari stond het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen op de agenda. Er zijn twee VVD-moties aangenomen, één over de waardevermeerderingsregeling en één over de Economic Board Groningen. Lees verder

 • VVD: sluiting Open Universiteit slecht voor imago Groningen als kennisstad

  18 december − De Statenfractie van de VVD Groningen maakt zich zorgen over de mogelijke sluiting van de drie noordelijke vestigingen van de Open Universiteit. Het verplaatsen van de vestiging Groningen naar Zwolle leidt tot een verlies aan hoogwaardige arbeidsplaatsen en doet fors afbreuk aan het imago van onze stad als kennisstad. Lees verder

 • VVD: uitspraak Raad van State is stap in de goede richting

  18 november − De Statenfractie van de VVD Groningen is blij met de voorlopige voorziening die de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State getroffen heeft. "Het feit dat de gaswinning voorlopig naar 27 BCM gaat is een stap in de goede richting", zegt fractievoorzitter Mirjam Wulfse. Lees verder

 • VVD akkoord met nieuwe opstalplaats voor treinwagons in Haren

  18 november − De fractie van de VVD is akkoord met de nieuwe opstalplaats voor treinwagons bij Haren. Dit is een logisch gevolg van de geplande uitbreiding van het Hoofdstation Groningen Lees verder

 • VVD verwelkomt Laura Dijkstra in de Staten; afscheid Mark Boumans

  04 november − Laura Dijkstra, nummer 5 op de kandidatenlijst voor de VVD, is woensdag geïnstalleerd in de Provinciale Staten van Groningen. Zij volgt Mark Boumans op, die onlangs voor langere tijd is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Ommen. Lees verder

 • VVD dient motie van treurnis in tegen provinciebestuur

  04 november − Tijdens de Statenvergadering heeft de VVD in Groningen met alle oppositiepartijen een motie van treurnis ingediend tegen het provinciebestuur over de gang van zaken rond het windmolenpark bij de N33. De provincie Groningen mocht in eerste instantie een voorkeurslocatie voor het Windpark aanwijzen, maar het provinciebestuur weigerde dat. De VVD heeft daar geen goed woord voor over. Lees verder

 • VVD stelt aanpassingen plan EHS Westerbroek voor

  01 november − De VVD stelt bij de behandeling van het inpassingsplan EHS (Ecologische Hoofdstructuur) Westerbroek in Provinciale Staten twee wijzigingen voor. De eerste wijziging is een beperking van de breedte van een strook natuur langs de A7, dit om tegemoet te komen aan de wens van omliggende boerenbedrijven en omwonenden. De tweede wijziging is het behoud van een fietspad ten zuiden van de Scharmerplas. Lees verder

 • VVD: maak prestatieafspraken bij uitvoering natuurbeleid

  28 oktober − De VVD stemt in met het voorstel van Gedeputeerde Staten om Prolander op te richten. Prolander is de nieuwe naam voor de Dienst Landelijk Gebied (DLG) die per 1 maart 2015 is opgeheven. De opheffing van de DLG vloeit voort uit het Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur. Dat zijn het Rijk en de Provincies op 20 september 2011 overeen gekomen. Lees verder

 • VVD: maak 'internet of things' in de hele provincie nu mogelijk!

  27 oktober − Afgelopen week kregen enkele ondernemers in de stad Groningen het voor elkaar binnen 24 uur het ‘internet of things’ in de stad te lanceren. De Statenfractie van de VVD roept het college op om dit provinciebreed binnen 24 uur realiseren. Lees verder

 • Strijd voor Buijs lijkt vruchten af te werpen

  20 oktober − In de Statencommissie "Ruimte, Natuur en Leefbaarheid" van woensdag 7 oktober 2015 is de discussie rond de komst van een stal van boer Ad Buijs in Vlagtwedde weer opgelaaid. Gedeputeerde Gräper ziet in dat de provincie betrouwbaar moet zijn en gaat in op het voorstel van de VVD om boer Buijs de ruimte te geven om zijn stal eindelijk te bouwen. Lees verder

 • VVD stelt Kamervragen over dichtslibben Westgat

  © Koos Boertjens

  15 oktober − In navolging van de Statenfractie heeft de VVD in de Tweede Kamer vragen gesteld over het dichtslibben van het Westgat. Lees verder

 • VVD stelt schriftelijke vragen over dichtslibben Westgat

  11 oktober − De VVD-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de verslechterende bereikbaarheid van de haven in Lauwersoog. Dit wordt veroorzaakt door het dichtslibben van het Westgat Lees verder

 • VVD pleit voor het actief verplaatsen van overlastgevende bedrijven

  25 september − In de Statenvergadering van 23 september jl. heeft de VVD-fractie een amendement ingediend om geld te reserveren voor het verplaatsen van een aantal bedrijven die al jaren veel overlast in de omgeving veroorzaken. Sommige van deze bedrijven zijn in de loop der tijd omringd door woningbouw. Andere bedrijven zijn zo groot geworden dat ze niet meer in de omgeving passen. De omwonenden hebben permanent last van bijvoorbeeld geluid, stof of enorme vervoersstromen. De problemen zijn niet op een andere manier op te lossen. Lees verder

 • Ruim baan voor luchthaven Stadskanaal

  24 september − Tijdens de Statenvergadering van 23 september jl. hebben Provinciale Staten besloten de luchthaven bij Stadskanaal ruim baan te geven. De VVD juicht dit luchthavenbesluit toe. Lees verder

 • VVD: alle Groningers gelijk behandelen, ook bij bushalte asielzoekerscentrum Ter Apel

  23 september − In de Provinciale Staten werd besproken of er na december van dit jaar een permanente busverbinding naar het AZC in Ter Apel moet komen. De VVD-Statenfractie stemde tegen de motie over dit onderwerp. Lees verder

 • VVD: betrouwbaarheid provincie Groningen in het geding

  02 september − Het nieuwe provinciebestuur bestaande uit SP, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie overweegt de ontheffing voor een grootschalige melkveehouderij van Ad Buijs bij Vlagtwedde alsnog te weigeren. De VVD in de Provinciale Staten van Groningen vindt het verbijsterend dat het provinciebestuur zich niet wenst te houden aan eerdere toezeggingen. Landbouwwoordvoerder Matthijs Oosterhuis: “dit lijkt op sabotage, zo kun je niet met landbouwers omgaan.” Lees verder

 • VVD: geen Limburgs lijk in de kast!

  28 augustus − De VVD vraagt het College om opheldering over de toekenning van 2,8 miljoen euro subsidie aan een bedrijf dat mogelijk een claim van 4,25 miljoen euro uit Limburg te wachten staat. Lees verder